Sesja Rady Miejskiej

R A D A      M I E J S K A    w   S o b ó t c e                                                                                                      ul. Rynek 1,  tel. 071 335-12-30

Sobótka, 18.04.2012 r.

 

 

 

BR.0002.20.2012                                                                        Panie, Panowie:

                                                                                                        Radni, Sołtysi,  

                                                                                                       Przewodniczący    

                                                                                                       Zarządów Osiedlowych

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

z w o ł u j ę

 20 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 25 kwietnia 2012r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala
nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 marca 2012r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w okresie od 19 marca do 13 kwietnia 2012r.
 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2012r.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.
 6. Uchwała w sprawie zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Sobótka.
 7. Uchwała w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.
 9. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
 10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy dla miasta i gminy Sobótka na 2012r.
 11. Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka.
 12. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (Strzegomiany).
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenów położonych w obrębie wsi Strzegomiany.
 14. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenów położonych w obrębie wsi Nasławice.
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki.
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice.
 17. Wolne wnioski i komunikaty.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami  uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

 

 

 

 

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *