Zawiadomienie o 43 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 marca 2014r.

Sobótka, 20.03.2014r.

        BR.0002.43.2014

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594  z późn. zm.)

 

z w o ł u j ę

 

43 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 marca 2014r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Interpelacje i zapytania.
 2. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 28 lutego 2014r.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 17 lutego do 14 marca 2014r.
 4. 4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2014-2020.
 5. 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r.
 6. 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sobótka środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. 7. Uchwała w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania gminy Sobótka do stanu faktycznego.
 8. 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy skweru (Stanisława Dunajewskiego).
 9. 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy skweru (Wacława Żebrowskiego).
 10. 10. Uchwała w sprawie określenia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie MiG Sobótka.
 11. 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie na okres 10 lat nieruchomości wraz z wyposażeniem AKTYWNI – Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu.
 12. 12. Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka.
 13. 13. Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka.
 14. 14. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe (cz. dz. nr 97/1).
 15. 15. Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie Strzeblów, obejmującego działkę nr 15 AM 11.
 16. 16. Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w rejonie Plac Wolności oraz ulic Wrocławskiej i Chopina.
 17. 17. Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy Warszawskiej.
 18. 18. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany obejmującego działkę nr 158.
 19. 19. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice (szkoła).
 20. 20. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe, w Przemiłowie.
 21. 21. Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie Strzegomiany (dz. 377).
 22. 22. Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (tereny kolejowe).
 23. 23. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka w odniesieniu do działki nr 48/3 obręb Ręków
 24. 24. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie Ręków (droga dojazdowa).
 25. 25. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice (dz. nr 30/10 i cz. 30/9).
 26. 26. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (ul. Garncarska).
 27. 27.Wolne wnioski i komunikaty.                                                               

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami  uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.                                                                               

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *