Zmiany w podatkach w roku 2016

Rok 2016 przyniósł zmiany w podatkach. Poniżej znajdą Państwo informację o tym co się zmieniło. 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawach: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz ordynacji podatkowej, od 1 stycznia 2016 r. nie będą wydawane decyzje podatkowe, a tym samym nie będzie pobierany podatek, jeżeli łączne naliczenie podatkowe za cały rok nie przekroczy kwoty 6,10 zł. wynika to z faktu, że  kwota zobowiązania podatkowego  jest niższa od kosztów przesyłki poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru  (koszty te wynoszą obecnie 6,10 zł) Również w przypadku, gdy kwota naliczonego podatku nie przekroczy 100,00 zł łącznie za cały rok, podatek będzie płatny  jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty to znaczy  pierwszej raty następującej po uprawomocnieniu się decyzji ustalającej podatek.

 Od 1 stycznia 2016 roku ulegną zmianie także przeliczniki niektórych użytków rolnych, co może skutkować zmianą powierzchni przeliczeniowej gospodarstw rolnych oraz wysokości podatku. Ustawodawca zmienił przeliczniki dla następujących użytków:


• grunty pod rowami (oznaczone geodezyjnie W) – przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu (do końca 2015 r. rowy nie posiadają przelicznika, w związku z czym, podatnicy posiadający status rolnika nie płacili za przedmiotowe grunty podatku);


• użytki rolne zabudowane (oznaczone geodezyjnie Br-R, Br-Ł, Br-Ps) – przelicznik 1,0 od 1 ha fizycznego gruntu bez względu na użytek rolny (do końca 2015 r. użytki rolne zabudowane przeliczane są wg użytku rolnego.


• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (oznaczone geodezyjnie jako Lzr) – przelicznik 0,2 od 1 ha fizycznego gruntu (do końca 2015 r. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych przeliczane są wg użytku rolnego, ), bez względu na wchodzące w życie zmiany przedmiotowe grunty nadal pozostają zwolnione z opodatkowania.

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *