DLA ROLNIKÓW: informacja z Centrali ARiMR na temat międzyplonów i siły wyższej

 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo znak PB-cc-mlp-078-67/15 (2744) z dnia 14.08.2015 r.). W komunikacie nr 126/2015 z dnia 11.08.2015 r. dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

 

 "5. Jeżeli rolnik nie może dokonać zmiany elementu  EFA  (zgodnie z pkt 2 i 3) i z powodu warunków agrometeorologicznych rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu scierniskowego w przewidywanym rozporzšdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354) terminie, tj. do dnia 20 sierpnia, to taki stan faktyczny, może stanowić podstawę do uznania takich okolicznosci  jako siły wyższej. Należy jednak zauważyć, że każdy "przypadek" należy rozpatrywać indywidulanie.

 

Takie okolicznosci  nie dotyczš jednak wszystkich rolników, którzy zadeklarowali we wnioskach o płatnosć jako element EFA -międzyplon scierniskowy, ponieważ termin, w jakim rolnik mógł dokonać siewu międzyplonu jest zależny od terminu zbioru przedplonu, co mogło mieć miejsce nawet na poczštku lipca (termin wysiewu międzyplonu scierniskowego jako obszaru proekologicznego okreslony w ww. rozporzšdzeniu trwa ad dnia 1 lipca do dni a 20 sierpnia), a wiec w okresie, kiedy na danym obszarze mogły wystšpić warunki umożliwiajšce wysiew międzyplonu scierniskowego. Częsć rolników, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogš dokonać terminowego wysiewu międzyplonu scierniskowego może posiadać w gospodarstwie więcej obszarów EFA niż wymagane 5% . W takim przypadku, zgodnie z wytycznymi KE jesli rolnik zadeklarował międzyplony scierniskowe ma on możliwosć wskazania innych elementów EFA, które posiada w gospodarstwie w celu "skompensowania" nieobsianej powierzchni międzyplonu. 

 

 W toku prowadzonego postępowania w sprawie uznania danych okolicznosci jako siły wyższej, kierownik BP powinien uwzględnić miejsce położenia gospodarstwa i ustalić czy jest to obszar szczególnie narażony na deficyt wody. Raporty  IUNG dotyczšce monitoringu suszy sš dostępne pod adresem http://iung.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1283:monitoring-suszy-rolniczej-raport-nr-8."

 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnosciach w ramach systemów wsparcia bezposredniego (Dz. U., poz. 308, z pó?n. zm.), organem własciwym w sprawie uznania wystšpienia siły wyższej jest kierownik biura powiatowego ARiMR, do którego, stosownie z art. 4 ust. 2 rozporzšdzenia (UE) nr 64012014, rolnicy zgłaszajš na pismie przypadki działania siły wyższej lub wystšpienia nadzwyczajnych okolicznosci wraz z dowodami potwierdzajšcymi ich wystšpienie. 

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *