HADLUX – OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Księgowej/Księgowy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
Zakład Usług Komunalnych „HADLUX” Sp z o.o. w Sobótce ogłasza nabór na stanowisko Księgowej/Księgowy
Dokumenty należy składać do godz. 14.30 dnia 16.09.2016 r.:

 – osobiście w siedzibie biura w godzinach od 7.oo do 15.oo

– za pośrednictwem poczty na adres: ul. Warszawska 4, 55-050 Sobótka tel. 71 3162 335

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ksiegowosc-hadlux@data.pl

 
Wymagania:
– wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższe kierunki; ekonomiczny, kadry –płace,

– umiejętność obsługi programów komputerowych Ms Office, Płatnik, e-PEFRON, mile widziana znajomość CDN OPTIMA

– doświadczenie zawodowe: minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku.
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
-wiedza z zakresu księgowości, prawa podatkowego, kadry, płace,

– znajomość ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej, w tym planu kont, umiejętność rozumienia treści ekonomicznej kont księgowych,

– dokładność, systematyczność, odpowiedzialność, sumienności terminowość

– umiejętność pracy w zespole

– dobra organizacja pracy,
– umiejętność współpracy z instytucjami finansowymi (ZUS, US)

– mile widziane osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności
Pracownik będzie odpowiedzialny za prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości           oraz sprawozdawczości finansowej, terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i należytą realizację następujących zadań:
1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
2) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,
3) należyte przechowywanie i zabezpieczania dokumentów
4) rejestracja operacji gospodarczych i finansowych,
5) sporządzenie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych
6) sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,
7) prowadzenie kartotek wynagrodzeń, akt osobowych
8) sporządzenie listy płac,
9) regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych.
10) regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,
11) odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłaty zasiłków chorobowych,
12) wypłata wynagrodzeń, sporządzanie sprawozdań dot. zatrudnienia i funduszu płac,
13) wystawienia rachunków,
14) prowadzenie rachunków bankowych oraz prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

15) prowadzenie spraw administracyjnych Cmentarza,
16) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 
Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą:
CV,  list motywacyjny,  dokumenty potwierdzające kwalifikacje konieczne,  dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie, oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.), 8.
Na podstawie złożonych ofert,  Zarząd ZUK „HADLUX” Sp Z o.o. przeprowadzi ocenę formalną i merytoryczną złożonej dokumentacji. Osoby spełniające  wymogi będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w siedzibie ul. Warszawska 4 Sobótka.

 

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *