Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ŚLĘŻA”

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Zakładzie GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „ŚLĘŻA”

 

Specjalista ds. eksploatacji budynków

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

I.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) posiada wykształcenie wyższe, najlepiej z zakresu budownictwa lub inżynierii sanitarnej,

3) co najmniej 4 lata stażu pracy,

4) posiada umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

7) znajomość przepisów w zakresie zasad  i funkcjonowania ustaw : prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, zamówień publicznych, pracownikach samorządowych,

8) posiada prawo jazdy kategorii B

9) znajomość procesu inwestycyjnego/remontowego w budownictwie,

10) cieszy się nieposzlakowana opinią,

11) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 

Dodatkowe wymagania:

1) znajomość kosztorysowania z zakresu budownictwa,

2) możliwość analizy dokumentacji technicznej z obsługą programu CAD,

3) umiejętność planowania i organizacji pracy,

4) umiejętność pracy w zespole,

5) sumienność,

6) uczciwość,

7) poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,

 

II.Zakres wykonywanych zadań:

1) reprezentowanie Zakładu w kontaktach z najemcami,

2) nadzór nad właściwym stanem technicznym budynków komunalnych,

3) realizacja zadań wynikających z nakazów i decyzji administracyjnych oraz organizowanie przeglądów technicznych,

4) realizacja programu przeglądów instalacji i urządzeń ,

5) prowadzenie dokumentacji administrowanych budynków,

6) prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,

7) opracowanie planów remontów,

8) nadzór nad remontami,

9) nadzór nad zabezpieczeniem budynków,

10) nadzór nad utrzymaniem porządku w budynkach komunalnych,

11) kontrola dyscypliny pracy podległych pracowników,

12) przygotowywanie przetargów oraz zapytań ofertowych, udział w wyborze wykonawców ,

13) udział w posiedzeniach organów Gminy związanych z funkcjonowaniem budynków komunalnych
i lokalach użytkowych,

14) inne zadania związane z techniczną obsługą nieruchomości,

 

III.Warunki pracy na danym stanowisku:

1) budynek murowany na parterze

2) praca w terenie – przemieszczanie się po terenie miasta i gminy sobótka (targowisko, budynki komunalne, itp.)

 

IV.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż/więcej niż 6%.

 

V.Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,

2) Curriculum Vitae,

3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia
o zatrudnieniu),

4) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o pełnej zdolności
do czynności prawnych,

5) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku pracy
(w przypadku zatrudnieni kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy,

7) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8) kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada)

9) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy),

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2014 r.  poz. 1182) i ustawą z dnia 21 listopada 2008r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

 

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu Pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

Oświadczenia wymienione w punktach jak wyżej muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

VI.Miejsce i termin składnia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty składać należy osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża” lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęża”, ul. Czysta 7, 55-050 Sobótka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. eksploatacji budynków” w terminie do dnia 21 listopada 2014r.
do godziny 15:00

 

 

Oferty, które wpłyną do zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę i godzinę wpływu aplikacji uznaje się datę i godzinę wpływu aplikacji kandydata do sekretariatu zakładu.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zakładu oraz na tablicy ogłoszeń zakładu.

 

 

 

 

Sobótka, dnia 31-10-2014r.

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *