Świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2017/2018

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., można składać od 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można składać:

1. elektronicznie (ZUS, banki krajowe, ePUAP)

2. papierowo (kompletnie wypełniony wniosek).

Jednocześnie przypominamy, iż do dnia 30 września 2017r. realizujemy wypłaty świadczeń wynikające z decyzji na okres zasiłkowy 2016/2017.

Kto może złożyć wniosek

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka.

 

Wysokość świadczenia

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie sytuacji materialnej.

 

Podzielność świadczenia

Świadczenie przysługuje w niepełnej wysokości w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego.

 

Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje , jeżeli:

– dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

– pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

– członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

– osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Do członków rodziny zgodnie z ustawą zalicza się odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

Wniosek składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

UPRAWNIENI ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

na okres świadczeniowy od 01.10.2017 do 30.09.2018

 

Uprawnieni wnioskodawcy i niezbędne dokumenty

• rodzic: matka, ojciec

• opiekun prawny – orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego

• opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka

 

Stan cywilny wnioskodawców

• żonaty/zamężna – brak dokumentu

• kawaler/panna – wyrok o zasądzonych alimentach na dziecko lub zupełny akt urodzenia- w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany

• separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem

• rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i sposób sprawowania opieki nad dzieckiem

• wdowiec/wdowa – akt zgonu współmałżonka

W przypadku cudzoziemców niezbędne jest dołączenie do wniosku karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”

W przypadku dzieci, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie o przysposobienie – zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności – kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

• W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko należy złożyć wypełniony wniosek wraz z ww. dokumentami

• W przypadku ubiegania się o oświadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dziecko do wniosku należy dołączyć odpowiednio dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2016 z uwzględnieniem przepisów ustawy dotyczących utraty i uzyskania dochodów

Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b) utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.3)),

f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

h) utratą świadczenia rodzicielskiego,

i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.4));

Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakończeniem urlopu wychowawczego,

b) uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

– W przypadku podjęcia pracy lub zmiany pracodawcy w 2016 r. należy przedstawić odpowiednio świadectwa pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, wydruk z CEIDG, decyzję o utracie zasiłku, renty itp. wraz z PIT za 2016 r.

– W przypadku uzyskania dochodu (podjęcie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej itp.) po 2016 r. i dochód ten jest osiągany na dzień złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze, należy dołączyć do wniosku umowę o pracę wraz z zaświadczeniem o wysokości dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został uzyskany.

– W przypadku utraty dochodu – dokumenty potwierdzające utratę – m.in. świadectwo pracy wraz z PIT 11, umowy cywilnoprawne, decyzje z PUP, zaświadczenie pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym.

Do wniosku dołącza się odpowiednio:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648 i 859) dotyczące każdego członka rodziny;

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

3) oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych wraz z nakazem płatniczym;

4) inne zaświadczenia i oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa o świadczenie wychowawcze, m.in. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów

W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny ubiegającej się o świadczenie wychowawcze do wniosku dołącza się inne zaświadczenia i oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa o świadczenie wychowawcze

Alimenty świadczone na rzecz innych osób lub zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku 2016 należy potwierdzić orzeczeniem sądu wraz odpowiednimi dokumentami:

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

 

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych takich jak np.: podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zarejestrowanie działalności gospodarczej, podjęcie zatrudnienia po urlopie wychowawczym, zmiana składu rodziny itp.

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji, w której organ będzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń!

 

Ponadto informujemy, iż wszystkie sprawy związane ze świadczeniami będą załatwiane w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Sobótce, ul. Strzelców 2/1,

Pokój Nr 11 w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00-14:45

wtorek w godz. 7:00 – 17:00

 

Przyjmowane będą wyłącznie kompletnie wypełnione wnioski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce informuje, że pod numerem telefonu 71 3647216 , można uzyskać informacje na temat ogólnych warunków przyznawania świadczeń i składanych dokumentów.

Informacja telefoniczna udzielana będzie pomiędzy przyjęciami klientów.

DODATKOWA INFORMACJA

Ośrodek pomocy społecznej w Sobótce informuje, że w celach potwierdzenia sytuacji dochodowej osób ubiegających się o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko nie ma konieczności uzyskiwania przez państwa dokumentów z Urzędu Skarbowego lub ZUS-u.

INFORMACJE TE POZYSKUJEMY SAMODZIELNIE PRZEZ SYSTEM TELEINFORMATYCZNY Emp@tia.

 

Wyjątek w sprawie przedłożenia dokumentu z urzędu skarbowego stanowią osoby rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Powyższe osoby muszą przedstawićzaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy „ – czyli rok 2016

źródło: UMIG Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *