Uchwała Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Sobótka

Uchwała Nr X/97/11
Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Sobótka

Na podstawie art. 5a ust.2 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Sobótce

uchwala, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectw w Gminie Sobótka: Będkowice, Garncarsko, Kryształowice, Księginice Małe, Kunów, Michałowice, Mirosławice, Nasławice, Okulice, Olbrachtowice, Przemiłów, Przezdrowice, Siedlakowice, Stary Zamek, Strachów, Strzegomiany, Sulistrowice, Sulistrowiczki, Świątniki, Rogów Sobócki, Ręków, Wojnarowice, Żerzuszyce, Sobótka (rolniczy) w sprawie nadania statutów sołectwom. 

§ 2. W konsultacjach mają prawo brać udział pełnoletni mieszkańcy Gminy Sobótka. 

§ 3. 1. Konsultacje dotyczące nadania projektów statutów sołectwom Gminy Sobótka odbywają się poprzez wyłożenie do publicznego wglądu w okresie konsultacji w: 

1) Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 

2) Na stronie internetowej www.bip.sobotka.pl , 

3) U sołtysów Gminy Sobótka w okresie konsultacji, celem udostępnienia ich mieszkańcom. 

2. Termin konsultacji ogłoszony będzie w obwieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, podanym do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Sobótka oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.bip.sobotka.pl . 

§ 4. 1. Konsultacje polegać będą na pisemnym zgłaszaniu przez mieszkańców do Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka uwag do projektów statutów, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Złożone propozycje zmian do projektów statutów zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Sobótce. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sobótce 

Witold Nazimek

 


Załącznik do Uchwały Nr X/97/11
Rady Miejskiej w Sobótce
z dnia 15 lipca 2011 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU DOKUMENTU 
„Statut sołectwa …………………………..” 
(wpisać nazwę sołectwa)

1) Informacja o zgłaszającym: 

 

Imię i nazwisko 

………………………………….. 

Adres do korespondencji 

………………………………….. 

e-mail 

…………………………………… 

telefon 

…………………………………… 

2) Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje: 

 

L.p. 

Część dokumentu, do której odnosi się uwaga 

Treść uwagi 

Uzasadnienie uwagi 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Urząd Miasta i Gminy Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka lub przynieść osobiście do Biura Obsługi Klienta.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *