Uchwała Nr XII/107/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Sobótka

Uchwała Nr XII/107/11
Rady Miejskiej w Sobótce

z dnia 30 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Sobótka

Na podstawie art. 5a ust.2 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Sobótce

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Sobótka wprowadza się następujące zmiany: 

1) skreśla się §2 

2) § 6 otrzymuje brzmienie „§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sobótce 

Witold Nazimek

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *