UWAGA!!! PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI!!! Deklaracje przyjmowane będą w UMiG Sobótka do piątku (31.05.) do godz. 18:00.

DEKLARACJE NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY SOBÓTKA DO PIĄTKU (31.05.) DO GODZ. 18:00!

 

Informujemy mieszkańców gminy Sobótka, iż do dnia 31 maja 2013 r. każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej (również w zabudowie letniskowej) ma  obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Obowiązek ten nakłada na właścicieli nieruchomości zamieszkałych art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XXXI/351/13 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2013 r., poz. 2467). W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych, burmistrz określa w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki (w tym średnią ilość odpadów na nieruchomości o podobnym charakterze) oraz górną stawkę za wywóz odpadów (21 zł/osobę w mieście i miejscowościach wiejskich oraz 14 zł/m³ zużytej wody na nieruchomościach letniskowych).

 

Jeżeli na nieruchomości znajduje się kompostownik, wraz z deklaracją należy złożyć również oświadczenie o posiadaniu przydomowej kompostowni lub biogazowi, które stanowi załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVII/260/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka.

 

Pliki do pobrania:

 

Deklaracja DO-1 – wersja edytowalna
Pobierz załącznik

 

Deklaracja DO-1 – wersja pdf
Pobierz załącznik

 

Przykładowy wzór wypełnienia deklaracji DO-1
Pobierz załącznik

 

Oświadczenie o posiadaniu przydomowej kompostowni lub biogazowi – wersja edytowalna
Pobierz załącznik

 

Oświadczenie o posiadaniu przydomowej kompostowni lub biogazowi – wersja pdf
Pobierz załącznik

 

 

 segregacja

Nowe zasady odbioru odpadów

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła zarówno na samorządy gminne, jak i na mieszkańców nowe obowiązki z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. W wyniku wprowadzonych zmian od 1 lipca 2013 r. gmina organizować będzie odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, natomiast  właściciele tych nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia na rzecz gminy opłat za gospodarowanie odpadami.

Co się zmieni?

Obecnie właściciele nieruchomości sami zawierają umowy na odbiór odpadów i rozliczają się z podmiotami świadczącymi tą usługę. Od 1 lipca 2013 r. obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie zapewnienia odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przejmie Gmina Sobótka. To właśnie Gmina podpisze umowę z przedsiębiorcą, wybranym w drodze przetargu, na odbiór i zagospodarowane odpadów i będzie tą usługę pokrywać z pieniędzy pozyskanych z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców. Nowy system gospodarowania odpadami dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych – domów jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych.

Jak będzie naliczana opłata, jakie będą stawki oraz co zrobić z deklaracją ?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie wyliczał samodzielnie i przedstawiał w formie deklaracji, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość lub w przypadku nieruchomości letniskowej w oparciu o ilość zużytej wody w roku poprzedzającym rok składania deklaracji. Wysokość miesięcznych stawek opłat na drugie półrocze 2013 roku uchwalonych przez Radę Miejską w Sobótce uzależniona jest od tego, czy odpady będą zbierane selektywnie, czy też nie i wynoszą:

  1. Na terenach miasta Sobótka:
  1. Na terenach wiejskich gminy Sobótka:
  1. Od nieruchomości letniskowych na terenie gminy Sobótka:

W pierwszym i drugim przypadku do wyliczenia wysokości opłaty brane pod uwagę są jedynie 4 osoby zamieszkujące nieruchomość, każda następna (tj. 5, 6, 7 itd.) nie jest brana pod uwagę. Zwolnienie nie dotyczy deklaracji wypełnianych przez zarządców nieruchomości, zarządy spółdzielni czy dyrektora ZGKiM, jedynie deklaracje składane przez poszczególnych właścicieli lub najemców mieszkań powinny uwzględniać takie zwolnienie.

 

Deklarację każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Sobótka w terminie do 31 maja 2013 r. Należy złożyć korektę deklaracji, jeżeli zmieni się liczba mieszkańców nieruchomości lub zmienione zostaną miesięczne stawki opłat ustalone przez Radę Miejską.

Niezłożenie deklaracji lub brak selektywnej zbiórki (pomimo zdeklarowania) skutkować będzie naliczeniem opłaty przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w drodze decyzji określającej. Wysokość tej opłaty, wyliczona zostanie z zastosowaniem górnej stawki (21 zł/osobę miesięcznie
lub 14 zł/m³), zaś decyzja wydana będzie na okres 1 roku.

Za złożenie nieprawdziwych danych w deklaracji, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

W razie niewpłacenia należności w terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia tych należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

 

Dlaczego to tyle kosztuje?

Unia Europejska nałożyła na Polskę, a Sejm i Rząd RP przyjął obowiązek osiągnięcia wysokich poziomów segregacji i odzysku śmieci oraz ograniczenia składowania ich składowania na wysypiskach. Wiąże się to z koniecznością zastosowania nowych, kosztownych technologii zagospodarowania odpadów.

Co otrzymam w zamian za opłatę?

Opłata obejmuje:

Opłata nie obejmuje:

 

Czynności, których nie obejmuje opłata, właściciel nieruchomości musi zapewnić we własnym zakresie, np. poprzez zakup lub dzierżawę pojemnika na odpady od przedsiębiorcy świadczącego taką usługę. Każda nieruchomość zamieszkała, niezależnie od podjętej decyzji o segregacji odpadów, musi być wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane o pojemności dostosowanej do liczby osób zamieszkujących nieruchomość – na 1 osobę musi przypadać min. 30 litrów pojemności pojemnika na odpady. Szczegółowe informacje w ww. zakresie znajdą Państwo w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sobótka (uchwała nr XXVII/260/12 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30.11.2012 r.).

Pierwszą opłatę (za 1. kwartał) będzie należało wnieść w terminie do 15 sierpnia 2013 r. na rachunek bankowy podany na deklaracji lub kasowym druku bankowym, przesłanym właścicielom nieruchomości do końca lipca 2013 r.

Co należy zrobić aby mieć zapewniony odbiór śmieci?

Właściciel domu jednorodzinnego, mieszkania w domu wielorodzinnym nieposiadającym zarządu lub mieszkania w tzw. małej wspólnocie (jeżeli zarząd nie postanowi inaczej),  powinien wiedzieć, że:

 

Mieszkaniec spółdzielni mieszkaniowej jako właściciel mieszkania spółdzielczego lokatorskiego, właściciel mieszkania własnościowego, właściciel mieszkania z odrębną własnością, najemca mieszkania spółdzielczego lub najemca mieszkania komunalnego, powinien wiedzieć, że:

 

Właściciel mieszkania w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej powinien wiedzieć, że:

 

Więcej informacji na stronie www.sobotka.pl w zakładce „Czysta gmina Sobótka”
lub w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 335 12 38, e-mail:
gospkomunalna@sobotka.pl         

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *