WGLĄD DO PRAC EGZAMINACYJNYCH PO SPRAWDZIANIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WGLĄD DO PRAC EGZAMINACYJNYCH PO SPRAWDZIANIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami)

 

USTALANIE WYNIKU

§ 48. 2. Prace uczniów (słuchaczy) sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów […], powołani przez dyrektora komisji okręgowej.
[…]
5. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
6. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

UDOSTĘPNIANIE PRAC DO WGLĄDU

§ 50. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

 
 

Miejsce wglądu:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu,
ul. Zielińskiego 57

Termin:

30 maja 2014 (piątek) w godz. 15.00-17.30
31 maja 2014 (sobota) w godz. 9.00-13.30
2 czerwca 2014 (poniedziałek) w godz. 12.00-17.30

 

Osoby, które będą chciały obejrzeć pracę egzaminacyjną po wyznaczonych wyżej terminach, proszone są o złożenie wniosku (osobiście, listownie, faksem, mailem) i oczekiwanie na wyznaczenie indywidualnego terminu ( (konieczne jest podanie numerów telefonów lub adresu mailowego). Pracownik OKE skontaktuje się z wnioskodawcą i ustali datę oraz godzinę. Wglądy wznowimy po zakończeniu egzaminów w terminach dodatkowych.

 

    Prawo wglądu do swojej pracy ma wyłącznie uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i wypełnieniu pisemnego wniosku (do pobrania na www.oke.wroc.pl/Sprawdzian/Wgląd do prac egzam. a także do wypełnienia na miejscu w OKE) – wniosku pobranego ze strony internetowej OKE nie należy przysyłać do komisji wcześniej, rodzice zgłaszający się w celu obejrzenia pracy dziecka będą przyjmowani na bieżąco w wyznaczonych powyżej terminach.

    Wgląd do prac odbywa się w przeznaczonej do tego sali, w obecności osoby wyznaczonej przez dyrektora OKE.

    Prace do wglądu będą udostępniane wg kolejności zgłoszeń (czas oczekiwania maksymalnie 30 min.)

    Do wglądu zostaje przekazana praca ucznia wraz z kartą odpowiedzi.

    Nie można kopiować ani fotografować pracy.

    Osoba nadzorująca wgląd do prac nie jest upoważniona do udzielania wyjaśnień.

    Przewiduje się ok. 30 min. na wgląd do jednej pracy.

 

    Uwaga: Osoby, które nie posiadają przy sobie dowodu tożsamości, nie mogą obejrzeć pracy.

 

 

Źródło: http://www.sp1sobotka.pl/?q=node/342

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *