Wybory 2018

13 sierpnia 2018 zapadła decyzja o terminie wyborów samorządowych w 2018 roku. I tura odbędzie się 21 października, natomiast II tura dwa tygodnie później – 4 listopada 2018 r. W wyborach tych wybierani będą włodarze (wójtowie gmin, burmistrzowie, prezydenci miast) oraz radni dzielnicowi, gminni (w tym miejscy), powiatowi i wojewódzcy.

 

Redakcja twojaSobotka.pl przesłała zapytania o przedstawienie programów wyborczych, do kondydatów startujących w tegorocznych wyborach. Poniżej przedstawiamy otrzymane informacje.

Kandydaci na burmistrza Sobótki

Kandydat na burmistrza Mirosław Jarosz

Pragniemy Państwu przedstawić główne założenia naszego programu. Każda z propozycji w nim zawarta pozostaje w zakresie możliwości Samorządu i jest realistyczna. Jest to również zaproszenie do współpracy i uzupełnienie naszej wizji przyszłości miasta i gminy Sobótka o przemyślenia i oczekiwania mieszkańców. Razem możemy zrobić więcej.

Oto 6 głównych obszarów działania:

1. ADMINISTRACJA I FINANSE
Na wstępie przedstawimy raport o stanie gminy. Podejmiemy się regulacji wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez gminę. Uzdrowienie jej finansów zwiększy bowiem nie tylko wiarygodność gminy, ale pozwoli na korzystanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Dostosujemy program inwestycji do możliwości finansowych gminy. Stworzymy system ulg podatkowych i zachęt dla lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów zewnętrznych. Będziemy też wspierać rolników i ich organizacje producenckie.
Zadbamy o urząd przyjazny mieszkańcom i przedsiębiorcom. Zarządzanie gminą nie zza biurka, tylko w terenie, blisko ludzi i ich problemów.
Zadania do realizacji:

 • Uporządkowanie finansów miasta i rozważne gospodarowanie pieniędzmi publicznymi.
 • Opracowanie programu uzbrojenia gminnych terenów inwestycyjnych dla podniesienia jego atrakcyjności dla przyszłych inwestorów.
 • Stworzenie ulg dla prorozwojowych form przedsiębiorczości (m.in. mała gastronomia, mały handel, usługi turystyczne).
 • Promowanie lokalnej produkcji rolniczej, sadowniczej, ogrodniczej i winiarskiej.
 • Skrócenie i usprawnienie procedur załatwiania spraw w urzędzie, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji.
 • Elektroniczny obieg dokumentów.

2. INFRASTRUKTURA I BEZPIECZEŃSTWO
Stawiamy na rozwój i modernizację infrastruktury komunalnej (wodociągi, kanalizacja) oraz poprawę jakości wody. Opracujemy program budowy chodników we wszystkich miejscowościach gminy i remontów zaniedbanych dróg. Ścieżki rowerowe połączą wioski z Sobótką. Poprawimy system zagospodarowania odpadów, zadbamy też o właściwą jakość powietrza.
Ważna jest dla nas czystość w przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwo, które zagwarantuje m.in. dobre oświetlenie oraz pełny monitoring.
Zadania do realizacji:

 • Usprawnienie monitoringu strat wody.
 • Budowa ronda na ul. Św. Anny dla poprawy bezpieczeństwa komunikacji.
 • Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych dla osób niepełnosprawnych.
 • Modernizacja targowiska gminnego przy pełnej akceptacji społecznej.
 • Rozbudowa cmentarza komunalnego w Sobótce.
 • Poprawa estetyki budynków komunalnych.
 • Budowa i rozbudowa parkingów wokół masywu Ślęży.
 • Budowa toalet w centrum miasta i na parkingach.
 • Rozszerzenie systemu monitoringu w mieście, dostosowanie go do oczekiwań mieszkańców.
 • Zacieśnienie współpracy z lokalną policją i strażą pożarną.

3. OŚWIATA I KULTURA
Zmodernizujemy i wyremontujemy placówki oświatowe dla zapewnienia wysokiej jakości edukacji i opieki dla wszystkich dzieci. Sfinansujemy każdą wartościową propozycję zajęć wspierających i rozwijających uzdolnienia dzieci na każdym etapie ich rozwoju. Nie zapomnimy o świetlicach wiejskich, których działalność należy reaktywować.
Zamierzamy wspierać i inicjować rozwój gminnej kultury przez współorganizację imprez, które na stałe wpiszą się w kalendarz kulturalny miasta i gminy. Będziemy promować lokalnych artystów, wspierać stowarzyszenia i wartościowe inicjatywy mieszkańców. Pragniemy zintegrować społeczność miasta i gminy.
Zadania do realizacji:

 • Remonty i rozbudowa szkół w Rogowie, Świątnikach i Sobótce Zachodniej.
 • Wymiana pieców w kotłowni Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce.
 • Budowa łącznika między obiektami Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce.
 • Zatrudnienie specjalistów wspomagających pracę nauczycieli – logopeda, psycholog.
 • Wdrożenie systemu doradztwa zawodowego.
 • Zagospodarowanie nowego obiektu ŚOKSiR na potrzeby mieszkańców w różnym wieku.
 • Opracowanie stałego kalendarza imprez kulturalnych i sportowych, atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów.
 • Organizacja cyklicznych spotkań lokalnych artystów z dziećmi i młodzieżą gminy i Dolnego Śląska.
 • Odbudowa amfiteatru.

4. SPORT I TURYSTYKA
Wykorzystamy atrakcyjność położenia Sobótki dla rozwoju turystyki i rekreacji, poprzez budowę ścieżek rowerowych wokół Ślęży, zagospodarowanie zboczy Janosika i Raduni, wsparcie dla agroturystyki i innych usług turystycznych, przywrócenie komunikacji weekendowej i świątecznej, poprawę starej i rozwój nowej bazy sportowej (w tym basenu krytego).
Deklarujemy wsparcie dla aktywnych klubów i organizacji promujących sport i zdrowy styl życia.
Zadania do realizacji:

 • Stworzenie Punktu Informacji Turystycznej.
 • Wsparcie dla turystyki edukacyjnej – tworzenie ścieżek ekologicznych i przyrodniczych.
 • Rozbudowa już istniejących siłowni zewnętrznych.
 • Modernizacja obiektów sportowych na terenie gminy.
 • Zagospodarowanie ważnych punktów turystycznych na terenie gminy (m.in. kurhany będkowickie).
 • Opracowanie czytelnego podziału środków finansowych na kluby i organizacje sportowe.
 • Nawiązanie współpracy z Lasami Państwowymi i Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych.

5. POLITYKA SPOŁECZNA
Usprawnimy działalność publicznej służby zdrowia. Zadbamy o seniorów i mieszkańców niepełnosprawnych, tworząc dla nich ośrodek aktywnego wsparcia. Zlikwidujemy w ważnych punktach bariery architektoniczne. Zatroszczymy się też o maluchy i zagwarantujemy im miejsca w przedszkolu.
Mogą liczyć na nasze wsparcie wszelkie organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, które pracują dla dobra lokalnej społeczności.
Zadania do realizacji:

 • Budowa placów rekreacyjnych wyposażonych w urządzenia do rehabilitacji ruchowej oraz placów zabaw dla dzieci..
 • Zapewnienie mieszkańcom wpływu na wydatkowane przez Samorząd pieniądze poprzez budżet obywatelski.
 • Utworzenie placówki dziennego pobytu dla osób starszych – „Program Senior +”.
 • Organizacja rożnych form kształcenia dla seniorów.
 • Utworzenie Rady Młodzieżowej.
 • Rozbudowa bazy przedszkolnej na terenie gminy.
 • Podjęcie starań o zagwarantowanie podstawowej opieki medycznej w dni wolne od pracy i święta.
 • Podjęcie starań o większą dostępność lekarzy specjalistów na terenie miasta.
 • Pozyskanie nowych podmiotów usług zdrowotnych na bazie gminnych nieruchomości.
 • Rozwiązanie problemu z zadłużeniem czynszowym mieszkań komunalnych (wolontariat na rzecz miasta).

 

6. PROMOCJA
Nawiążemy rzeczywistą współpracę z sąsiednimi gminami oraz starostwem wrocławskim i świdnickim, m. in. w celu przywrócenia komunikacji kolejowej w Sobótce. Przywrócimy dobrą tradycję współpracy w dziedzinie kultury i biznesu z miastami partnerskim w Czechach, Niemczech i Francji.
Przywrócimy ważność Sobótki na mapie Dolnego Śląska i mapie Polski. Pragniemy być dumni z tego miejsca.
Zadania do realizacji:

 • Organizacja imprez atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów – m. in. Dni Sobótki.
 • Odtworzenie sekcji promocji Sobótki w strukturach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy.
 • Nawiązanie współpracy z Lokalną Grupą Działania w Sobótce w celu realizacji zadań promujących to miejsce.
 • Wsparcie lokalnych przedsiębiorców i artystów w działaniach nakierowanych na promocję gminy.
 • Wsparcie istniejących baz turystycznych rozwijających nowatorskie inicjatywy.
 • Przywrócenie współpracy z miastami partnerskimi – czeską Sobotką, francuskim Gauchy i niemiecką Bergą.

NIE OBIECUJEMY, DZIAŁAMY!.

 

Kandydat na burmistrza Hubert Kurdziel

Opis kandydata

Od dzieciństwa, przez blisko 40 lat, związany jest z Sobótką, gdzie dorastał, spędzał najważniejsze chwile swego życia, wkraczał w dorosłość i stawiał pierwsze kroki w życiu zawodowym. Obecnie jest menedżerem, przedsiębiorcą, działaczem sportowym.

Edukacja: Ukończył studia na kierunku zarządzanie i marketing. Stale podnosi swoje kwalifikacje, obecnie studiuje zarządzanie zasobami ludzkimi we Wrocławiu.

Praca: Doświadczenie zawodowe zdobywał w dużych międzynarodowych koncernach, gdzie cieszył się dużym zaufaniem współpracowników. Szybko zaczęto mu powierzać stanowiska kierownicze. Od grudnia 2017 r. jest p.o. dyrektora, a od 1 marca dyrektorem Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie. Od 2004 do stycznia 2018 roku prowadził też własną działalność gospodarczą, w zakresie administrowania nieruchomościami i przedsiębiorstwami.

Prywatnie: Prywatnie żonaty od prawie 10 lat, żona Julita jest notariuszem, syn Kubuś i córka Oliwia. Jest jeszcze pies – bulik labrador czekoladowy.

Program wyborczy

Sobótka Przedsiębiorcza

Przygotujemy ofertę dla każdej przedsiębiorczej osoby. Gmina Sobótka nie będzie tylko miejscem do wypoczynku i dobrego życia dla całych rodzin, ale też przestrzenią do pracy, inwestycji i nowych technologii. Położenie geograficzne, bliskość szlaków komunikacyjnych pozwoli stworzyć dogodne warunki dla biznesu.

Organizacje pozarządowe
powołamy pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych, który będzie odpowiedzialny za pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań stowarzyszeń. NGO będą dla nas partnerem w pozyskaniu środków zewnętrznych do realizacji zadań z korzyścią dla gminy, mieszkańców. Zwiększymy zaangażowanie organizacji pozarządowych w rozwoju gminy. Czynne wsparcie w funkcjonowaniu lokalnych zespołów folklorystycznych uczestniczących w imprezach gminnych.

Podstrefa ekonomiczna
w obecnych czasach na wydrenowanym rynku pracy, przy dużych strefach ekonomicznych pojawia się realna możliwość ściągnięcia inwestorów. Mamy tereny gminne, które po uzbrojeniu, zachęcą przedsiębiorców i przyczynią się do utworzenia nowych miejsc pracy.

Miejsce do pracy dla młodych przedsiębiorców i start up-ów
w budynku ŚOKSiR udostępnimy biuro z wifi, drukarką, sala konferencyjną, gdzie każdy mały przedsiębiorca będzie mógł zadbać o swój biznes, spotkać się z klientami, kontrahentami, nie ponosząc kosztów wynajmu (inkubator przedsiębiorczości).

Współpraca z sołectwami
podejmiemy realną współpracę z sołtysami. Będziemy ich pytać i wspierać przy realizacji potrzeb społeczności wiejskich.

Współpraca z organami rządowymi i samorządowymi

 • Podjęcie rozmów ze starostwem w sprawie przekazania budynku przy ul.
 • Św. Jakuba (w perspektywie wykorzystania na potrzeby gminne).
 • Podjęcie współpracy w zakresie pozyskania działki w Mirosławicach od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w celu zagospodarowania jej na rzecz boiska.
 • Współpraca z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego w Sobótce w celu użyczenia gruntów zalewu.
 • Współpraca z sąsiednimi gminami:
 • z gminą Marcinowice w kwestii budowy wspólnej drogi oraz poprawy bezpieczeństwa na drodze powiatowej (podjęcie działań w kierunku montażu odcinkowego pomiaru prędkości na drodze Wojnarowice – Tworzyjanów),
 • z gminą Kobierzyce w zakresie ścieżki rowerowej oraz komunikacji publicznej.

TU MIESZKAMY – TU PŁACIMY
Naszym priorytetem będzie realizacja kampanii społecznej pod hasłem: „TU MIESZKAMY – TU PŁACIMY”, której celem będzie wzrost świadomości roli podatku dochodowego w rozwoju Gminy, a także informacji, jak realizowany jest budżet Gminy.
Zależy nam na stworzeniu przejrzystego i skutecznego systemu podatkowego. Zwiększając świadomość roli płacenia podatku dochodowego w miejscu, w którym na co dzień żyjemy. Mieszkańcy muszą wiedzieć, że bez płacenia PITu w gminie Sobótka, nie może ona zacząć sprawnie funkcjonować i wystarczająco spełniać ich potrzeb.

Sobótka Rodzinna

Rodzina w centrum uwagi. Kompleksowy program ułatwiający codzienne funkcjonowanie każdej osoby w rodzinie. Od noworodka, poprzez przedszkolaka, ucznia, nastolatka, rodzica, aż po seniora. Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, oświata czy spędzanie wolnego czasu musi być dostosowane do wszystkich Mieszkańców.

Taxi dla seniora i niepełnosprawnych
Wprowadzimy pilotażowy program transport dla seniorów i osób niepełnosprawnych, dzięki któremu każdy będący w potrzebie senior (po 70 roku życia) lub osoba niepełnosprawna będzie mogła skorzystać z taksówki, by dotrzeć do lekarza, urzędu i w inne miejsca publiczne naszej gminy. W pilotażowym programie taxi zamówić będzie można 1x w miesiącu z odpowiednim wyprzedzeniu (budżet gminy ok. 16 tys. na rok)
Klub seniora
stworzymy miejsce stałych spotkań dla seniorów w ŚOKSiR, podczas których będą się odbywać warsztaty, kursy udoskonalające, wyjazdy, nordic walking itp. oraz będziemy wspierać wiejskie kluby seniora (częściowa odpłatność dla zainteresowanych, reszta pokryta z budżetu ŚOKSiR).
Bezpłatna pomoc prawna
zapewnimy gminny punkt konsultacyjny, w którym każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej radcy zatrudnionego przez gminę (ok. 2,5 tys./ miesięcznie).
Nasze zdrowie
• Podejmiemy rozmowy z zarządcami lokalnych ośrodków zdrowia i lekarzami w celu poprawy dostępności do lekarzy pierwszego kontaktu oraz zapewnienia lepszego dostępu do opieki pediatrycznej (w szczególności dyżury pediatryczne w weekendy oraz święta).
• Gwarantujemy kontynuację programu szczepień HPV – bezpłatnie dla dziewczynek mieszkających na terenie gminy Sobótka (szacunkowo przy 70 osobach i 3 dawkach 42 tys. zł/ rok).
• Ze współpracą ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu zorganizujemy w Sobótce Białe Niedziele dla mieszkańców naszej gminy, w czasie których będzie można wykonać bezpłatne badania i konsultacje z lekarzami specjalistami.
Oferta zajęć pozaszkolnych
zagwarantujemy bezpłatne zajęcia/koła zainteresowań w ŚOKSiR i świetlicach wiejskich m.in. programowanie dla dzieci, nauka języka obcego, robotyka, zajęcia muzyczne itp.  Zadbamy o wprowadzenie instytucji „Street Workera” (pracy poza instytucją, bezpośrednio w środowisku dzieci i młodzieży). Zorganizujemy również półkolonie w okresie wakacji i ferii zimowych (częściowa odpłatność dla zainteresowanych, reszta pokryta z budżetu ŚOKSiR, dodatkowe zajęcia z konkursów RPO organizowanych cyklicznie przez UMWD – kilkadziesiąt do stu kilkudziesięciu złotych rocznie).
Stypendia dla uczniów
wprowadzimy programy stypendialne dla najzdolniejszych uczniów oraz programy dla wyrównania szans edukacyjnych – przy współpracy z lokalnym sektorem prywatnym.
Dotacje celowe na działalność Ślężańskiego Ośrodka Kultury
włączymy finansowanie celowe na konkretne projekty i działania wykorzystujące obecne zasoby wyremontowanego obiektu. Dobrze zarządzany ośrodek, może być świetnym narzędziem promocji gminy i integracji społeczności zarówno miasta jak i wsi (świetlice wiejskie, szkoły na wsi).

Sobótka Rozwojowa

Zrównoważony plan rozwoju gminy, to inwestycje w infrastrukturę, bezpieczeństwo, komunikację, a także rozwój społeczny i ochronę środowiska.

Żłobek, opieka dla najmłodszych
będziemy wspierać inicjatywy tworzenia klubów dziecięcych, żłobków w celu zapewnienia miejsc koniecznych dla naszych najmłodszych mieszkańców i ich pracujących rodziców.

Place zabaw
zmodernizujemy place zabaw i ich otoczenie przy szkołach, osiedlach, sołectwach tworząc przestrzeń przyjazną i bezpieczną dla dzieci. Dobrze wyposażony plac zabaw pozwoli wyrównać szanse rozwojowe naszych dzieci ponieważ aktywna zabawa wpływa na poprawę sprawności, koordynacji ruchowej jak również rozwój intelektualny (dofinansowanie m.in. z funduszy europejskich).

Świetlice wiejskie
pozyskamy środki na remont i modernizację świetlic.  Zaktywizujemy życie świetlic na wsiach (dotacje celowe z ŚOKSiR).

Komunikacja gminna

zoptymalizujemy dowóz uczniów w ramach transportu zbiorowego i lepiej niż obecnie wykorzystamy go dla przewozu mieszkańców i do skomunikowania wszystkich wsi z Sobótką. Szczególny nacisk położymy na lokalizację przystanków przy ośrodkach zdrowia, urzędach, punktach handlowo-usługowych itp.

Połączenie kolejowe z Wrocławiem
zintensyfikujemy prace nad przywróceniem połączenia kolejowego ze stolicą Dolnego Śląska. Podejmiemy wszelkie starania i współpracę z Urzędem Marszałkowskim, aby ruch na tej trasie został wznowiony w jak najszybszym czasie.

Targowisko
stworzymy odpowiednią infrastrukturę dla placu targowego. Targowisko jest z pewnością jednym z ważnych tematów dla mieszkańców, a jego ostateczne umiejscowienie poprzedzone będzie gruntowną analizą i konsultacją społeczną.

Woda i kanalizacja
zrealizujemy zaplanowaną inwestycję w zakresie kanalizacji sanitarnej i opracujemy plan oraz rozpoczniemy wdrażanie kolejnych etapów budowy i modernizacji kanalizacji gminy.
Udzielimy wsparcia w budowie przydomowych oczyszczali ścieków.

Gospodarka odpadami
Edukacja społeczeństwa począwszy od najmłodszych m.in.: przeprowadzanie regularnych prelekcji i pokazów w szkołach, akcji informacyjnych w sprawie kodów kreskowych.
Dostosowanie zapisów w regulaminie utrzymania czystości do ustawy z uwzględnieniem potrzeb i problemów mieszkańców.

Infrastruktura edukacyjna
zapewnimy odpowiednią modernizację placówek gminnych dostosowując ją do bieżących potrzeb uwzględniających reformę oświatową (dotacje m.in. z Ministerstwa Sportu na sale sportowe, z RPO na termomodernizacje).

Partnerstwo publiczno-prywatne z korzyścią dla mieszkańców
zachęcimy do tworzenia partnerstwa publiczno-prywatne (przykład dobrej praktyki: kanalizacja ul. Ziołowa).

Opracujemy i zrealizujemy kompleksowe programy:

 • budowy i modernizacji chodników, dróg gminnych, wraz z nowym oświetleniem i bezpiecznymi przejściami dla pieszych.
  • „Sobótka bez barier”. Wszystkie inwestycje miejskie będą spełniać warunek dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z małymi dziećmi.
 •  budowy i modernizacji wiat przystankowych na terenie gminy
 • budowy i modernizacji miejsc wypoczynkowo-rekreacyjnych na terenie całej gminy (placów zabaw, skateparków, siłowni plenerowych, miejsc piknikowych)
 • zapewnienia sanitariatów publicznych w centrum miasta, przy przystanku PKS, przy targowisku
 • budowy miejsc parkingowych przy stadionie, skansenie w Będkowicach (Kurchany)

Wprowadzimy Budżet Obywatelski
to Mieszkańcy będą współdecydować jakie są do rozwiązania problemy w ich najbliższym otoczeniu. Każdy będzie mógł zgłosić swój pomysł na lepszy rozwój gminy w ramach corocznego Budżetu Obywatelskiego.

Ochrona środowiska
zadbamy o kontynuację programu wymiany pieców centralnego ogrzewania, rozszerzając go o działania edukacyjne podnoszące świadomość społeczną dotyczącą negatywnego wpływu smogu na zdrowie ludzkie, stan środowiska oraz infrastrukturę. Zrealizujemy Krajowego Programu Ochrony Powietrza w zakresie dotyczącym działań na szczeblu lokalnym (będziemy sięgać po środki z Wojewódzkiego i Krajowego Fundusz Ochrony Środowiska oraz zasobów RPO).

Bezpieczeństwo, w tym ochrona przeciwpożarowa
• pomożemy w zakupie nowego sprzętu gaśniczego i modernizacji obiektów (jednostka strażacka w Księginicach, Rogowie Sobóckim, Sobótce Zachodniej, Sobótce), pozyskując środki zewnętrzne (m.in. z Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Marszałkowskiego
• przy ścisłej współpracy z Policją, zadbamy o większą ilość partoli w całej gminie, priorytetem będzie bezpieczeństwo naszych dzieci w dotarciu do i powrocie ze szkoły;
• zadbamy o bezpieczeństwo na drogach;
• opracujemy przemyślany i skuteczny system monitoringu wizyjnego.

Przyjazny Urząd
zadbamy o stworzenie przyjaznych warunków w Urzędzie Miasta i Gminy zarówno dla mieszkańców i innych petentów oraz pracowników. Rozpoczniemy sukcesywny remont obiektu wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapewnimy mieszkańcom dogodne możliwości załatwiania swoich spraw, a urzędnikom właściwe warunki do pracy.

Sobótka Sportowa

Sport jest gwarancją dobrego zdrowia, kondycji i lepszego samopoczucia. Do tego potrzebna jest zmodernizowana, powszechnie dostępna infrastruktura oraz promocja zdrowego stylu życia. Wymaga to zasadniczych działań skierowanych zarówno do młodego pokolenia jak i seniorów, w szczególności oddzielenia sportu od kultury.

Stadion miejski
Poprzez modernizację obiektu stworzenie właściwych warunków lepszego dostępu dla mieszkańców oraz warunków samofinansowania.

Budowa basenu
Zapoczątkujemy proces inwestycyjny w kierunku budowy basenu kąpielowego (stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości nauki pływania, rekreacji, dbania o kondycję i zdrowie). Na przykład w ramach programu „Delfinek” ze środków Województwa Dolnośląskiego oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy udziale środków z Budżetu Gminy Sobótka.

Finansowanie sportu
opracowanie przejrzystych zasad dofinansowania sportu w gminie, w tym: pomoc w pozyskaniu dofinansowania z jednostek zewnętrznych oraz dofinansowanie przejazdów na zawody i imprezy sportowe.
Rządowy program KLUB Ministerstwo Sportu i Turystyki, budżet gminy Sobótka: od kilku do kilkudziesięciu tysięcy na klub. Granty UMWD na organizacje wydarzeń sportowych (20 tys.).

Promocja gminy przez sport
Poszerzenie współpracy z klubem kolarskim i klubem biegacza, wsparcie przy organizacji imprez promujących gminę, m.in. systematyczne wsparcie przy organizacji Kolarskich Mistrzostw Polski, Biegowego Półmaratonu Ślężańskiego. Organizacja imprez towarzyszących.

Sobótka Turystyczna


Turystyka to koło napędowe wielu gospodarek świata, to też poważny zastrzyk finansowy dla Gminy i jej Mieszkańców. Gmina Sobótka ma potencjał, by przyjmować turystów weekendowych i rodziny na pobyty tygodniowe. Czasami wystarczy jeden impuls, by się udało.

Promocja i informacja
wzmocnimy działania promocyjne, utworzymy punkt informacji turystycznej z sanitariatem miejskim.
Szlaki i ścieżki turystyczne
podejmiemy współpracę z Lasami Państwowymi oraz Parkami Krajobrazowymi w celu zmodernizowania i odtworzenia zniszczonych oraz przedwojennych szlaków i ścieżek turystycznych. Wydamy mapy turystyczne po szlakach historycznych. Zadbamy o promowanie gminy poprzez Legendy.
Budowa nowych ścieżek rowerowych
będziemy wpierać proces łączenia miejsc atrakcyjnych turystycznie traktami pieszo-rowerowymi.
Atrakcje w terenie
udzielimy wsparcia do stworzenia ciekawych atrakcji turystycznych, np. teren do MTB, zagospodarowanie stoku Janosik itp., wytyczymy miejsca, by stworzyć ofertę wypoczynku weekendowego i urlopu tygodniowego.
Odbudowa dworca autobusowego
zrewitalizujemy dworzec autobusowy oraz obszar wokół niego, aby mieszkańcy mogli w komfortowych i bezpiecznych warunkach oczekiwać na środki transportu (z dostępem do sanitariatu miejskiego).
Stojaki na rowery
zadbamy o lepszą infrastrukturę rowerową. Przy szlakach, targowisku,  dworcu PKS pojawią się stojaki na rowery (ok. 350 zł/ 1 szt. na 4-5 rowerów).
Integracja środowisk artystycznych
przywrócimy inicjatywę integracji społecznej Targi Sobótkowe – w czerwcu organizowane będą spotkania lokalnej społeczności w celu stworzenia widowiska na Noc Świętojańską. Impreza ta daje wyjątkową możliwość spotkania dwóch grup naszej społeczności, mieszkańców będących tu od lat oraz tych „nowych”. Wykorzystamy granty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do 20 tys. zł.