WYPRAWKA SZKOLNA 2012

Pomoc w ramach rządowego programu na zakup podręczników ujdzielana jest na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 351,00 zł netto miesięcznie, oraz uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód nie przekracza w/w kwoty, a w rodzinie występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenai losowe i sytuacje kryzyskowe.

Rodzice uczniów klas I szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli chochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504,00 zł netto miesięcznie.

Jak ubiegać się o dofinansowanie:

  1. Rodzice składają do dnia 5 września 2012 r. wniosek o dofinansowanie w szkole, w której w roku szkolnym 2012/13 będzie się uczyło dziecko.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

  1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w szkole, w której w roku szkol. 2012/13 będzie się uczyło dziecko,
  2. odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
  3. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.),
  4. stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt. 1-3 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
  5. zaświadczenie o pobieranych świadczeniach wystawione przez OPS w Sobótce,
  6. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy podatku rolnego, a jeśli wniosek dotyczy dziecka niepełnosprawnego, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  1. Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie w szkole imiennych rachunków lub faktur VAT za zakupione podręczniki, które należy dostarczyć do dnia 5 września 2012 r.
  2. Wypłata świadczenia nastąpi w szkole, w której złożono wniosek.

Źródło: http://www.sp1sobotka.pl/

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *