Zawiadomienie o 30 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 lutego 2013r.

Sobótka, 20.02.2013r.

        BR.0002.30.2013

 

 

Panie, Panowie:

Radni                                                                                                 

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.)

 

z w o ł u j ę

 

30 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 28 lutego 2013r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 25 stycznia 2013r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 stycznia do 8 lutego 2013r.
 4. Sprawozdanie przewodniczącego komisji rewizyjnej z działalności komisji w roku 2012.
 5. Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2013-2016.
 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na rok 2013.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Rogów Sobócki).
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (Świątniki).
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów.
 12. Uchwała w sprawie wysokości opłat za korzystanie oraz zasad korzystania z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych w Sobótce.
 13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka.
 14. Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Miasta i Gminy Sobótka.
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp gminy Sobótka (zmiany ogólne).
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (działka nr 4/1, 4/2, 4/3 AM 3)
 17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (rejon ul. Warszawskiej).
 18. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp miasta Sobótka (rejon Placu Wolności).
 19. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice (działki nr 28/9, 28/10).
 20. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany (działka nr 554).
 21. Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice (działka nr 1/2).
 22. Uchwała w sprawi zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Rogów Sobócki (działka nr 498).
 23. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strachów.
 24. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Będkowice.
 25. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Przemiłów na lata 2013-2023.
 26. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Okulice na lata 2013-2023.
 27. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008-2013 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka.
 28. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
 29. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                             

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.  

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *