Zawiadomienie o 34 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 czerwca 2013 r.

BR.0002.34.2013

 

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013r.  poz.594)

z w o ł u j ę

 

34 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 czerwca 2013r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta
i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 22 maja 2013r.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 6 maja do 14 czerwca 2013r.
 4. Analiza oświadczeń majątkowych składanych przez radnych do 30 kwietnia 2013r. wg. stanu na dzień
  31 grudnia 2012r.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.
 7. Uchwała w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobótka na lata 2013-2016.
 8. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013r.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na II półrocze 2013r.
 10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy i Miasta Sobótka w sprawie przekazania sołectwu Michałowice składników mienia komunalnego do korzystania.
 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka (linia 400+110 kV).
 13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla linii 400+110 kV w obrębach: Garncarsko, Wojnarowice, Rogów Sobócki, Mirosławice, Kryształowice i Olbrachtowice w gminie Sobótka.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Księginice Małe (dz. nr 97/1).
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla złoża kruszywa naturalnego „Siedlakowice I”
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany (dz. nr 158).
 17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Strzegomiany (dz. nr 404, 405, 406).
 18. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka.
 19. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sobótka.
 20. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sobótka.
 21. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                             

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami  uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.                                                                                spokojnych

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *