Zawiadomienie o 39 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 listopada 2013r.

Sobótka, 21.11.2013r.

        BR.0002.39.2013

 

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594  i poz. 645)

z w o ł u j ę

 

39 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 29 listopada 2013r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Interpelacje i zapytania.

2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 30 października 2013r.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 14 października do 15 listopada 2013r.

4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2013 rok.

6. Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora OPS w Sobótce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

7. Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014r.

8. Uchwała w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Sobótka.

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie siedmiu garaży wybudowanych ze środków własnych, położonych w Sobótce między ul. Św. Anny, a ul. Rynek wraz ze sprzedażą gruntów.

10. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

11. Uchwała w sprawie opłaty targowej.

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczana dotacji oraz trybu i zakresu  kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Sobótka.

13. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                               

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami  uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.                                                                               

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *