Zawiadomienie o 5 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 lutego 2015r.

Sobótka, 19.02.2015r.

        BR.0002.5.2015

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594  z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

5 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 lutego 2015r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Interpelacje i zapytania.
 2. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 12 stycznia 2015r.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 grudnia 2014r. do 30 stycznia 2015r.
 4. 4. Informacja Burmistrza MiG Sobótka w sprawie opłaty planistycznej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 2014r.
 5. 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2015-2020.
 6. 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok.
 7. 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2015r.
 8. 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Przezdrowice).
 9. 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Sulistrowice dz. nr 194/5 i 194/15).
 10. 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Sulistrowice dz. nr 253/9).
 11. 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Sulistrowiczki).
 12. 12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Rogów Sobócki).
 13. 13. Uchwała w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 14. 14. Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sobótka na lata 2015-2017”.
 15. 15. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2015.
 16. 16. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2015.
 17. 17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka.
 18. 18. Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 19. 19. Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 20. 20. Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat.
 21. 21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 22. 22. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 23. 23. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym.
 24. 24. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce.
 25. 25. Uchwala w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.
 26. 26. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                      

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zawiadomienie o 5 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 lutego 2015r.

Sobótka, 19.02.2015r.

        BR.0002.5.2015

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594  z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

5 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 27 lutego 2015r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Interpelacje i zapytania.
 2. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 12 stycznia 2015r.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 grudnia 2014r. do 30 stycznia 2015r.
 4. 4. Informacja Burmistrza MiG Sobótka w sprawie opłaty planistycznej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 2014r.
 5. 5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobótka na lata 2015-2020.
 6. 6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2015 rok.
 7. 7. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2015r.
 8. 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Przezdrowice).
 9. 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Sulistrowice dz. nr 194/5 i 194/15).
 10. 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Sulistrowice dz. nr 253/9).
 11. 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Sulistrowiczki).
 12. 12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (w miejscowości Rogów Sobócki).
 13. 13. Uchwała w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 14. 14. Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sobótka na lata 2015-2017”.
 15. 15. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2015.
 16. 16. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na rok 2015.
 17. 17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sobótka.
 18. 18. Uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 19. 19. Uchwała w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 20. 20. Uchwała w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tych opłat.
 21. 21. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 22. 22. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 23. 23. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Sobótka jest organem prowadzącym.
 24. 24. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce.
 25. 25. Uchwala w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.
 26. 26. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                      

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *