Rozporządzenie nr 4 Wojewody Dolnosląskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

 

 
 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z porzpóźn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie Nr 4 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ograniczeń w używaniu wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa dolnośląskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia jest dzień 20 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 4 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia grudnia 2013 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa dolnośląskiego
Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.[1]) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz zapewnienia Porząku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych, wyłączonych spod koncesjonowania – z wyjątkiem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego, w miejscach lub obiektach publicznych na terenie województwa dolnośląskiego.

§ 2. Zakaz określony w § 1 obowiązuje od dnia 21 grudnia 2013 r. do dnia 10 stycznia 2014 r., z wyjątkiem dnia 31 grudnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r.

§ 3. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2013 r. i 1 stycznia 2014 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

§ 4.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące, się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14.0 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz.1293, z późn. zm.[2]).

§ 5. Osoby naruszające zakaz opisany w § 1 lub używające wyrobów pirotechnicznych bez zachowania warunków określonych w § 3 podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r.,poz. 482i 1247).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia wskazanym w obwieszczeniu, a ponadto podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w środkach masowego przekazu.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
Aleksander Marek Skorupa

 

 

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *