Wyprawka Szkolna 2014/2015

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2014/2015 należy składać do sekretariatu  szkoły do dnia 10 września 2014 roku.
1. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej uczniowi w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”
(Wniosek dotyczy uczniów klasy II, III, VI szkoły podstawowej, z wyjątkiem uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)


2. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej uczniowi w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2014/2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”
(Wniosek dotyczy uczniówklas II – VI: słabowidzących, niesłyszących, słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych.)


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2014 R. – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawnych:

Uchwały nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych /Dz. U. z dnia 31 lipca 2014 r. poz. 1024/.

Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

Pomoc uczniom objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 będzie udzielana: uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej.

1. na podstawie kryterium dochodowego:

uczniom pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto – uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowe.

2. poza kryterium dochodowym:

uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 w klasach II-III i VI szkoły podstawowej   pochodzącym z rodzin, w których występuje: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc
w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności
w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

3. bez względu na dochód w rodzinie:

uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 w klasach II-VI, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: słabowidzącym, niesłyszącym, słabo słyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością sprzężonymi.

Wysokość dofinansowania:

1.   Klasy II i III do kwoty 225 zł;

2.   Klasy VI do kwoty 325 zł.

 

Druki wniosków do pobrania dostępne są na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.

Źródło: http://www.sp1sobotka.pl/?q=wyprawka_szkolna_2014-2015

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *