Zawiadomienie o 51 sesji Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 października 2014r.

Sobótka, 23.10.2014r.

        BR.0002.51.2014

Panie, Panowie:

Radni

Sołtysi,

Przewodniczący Zarządów Osiedlowych

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r.  poz.594  z późn. zm.)

z w o ł u j ę

 

51 sesję Rady Miejskiej w Sobótce w dniu 30 października 2014r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala nr 11 z następującym porządkiem obrad:

 1. 1. Interpelacje i zapytania.
 2. 2. Zatwierdzenie protokołu z sesji z dnia 26 września 2014r.
 3. 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Sobótka w okresie od 15 września do 17 października 2014r.
 4. 4. Analiza oświadczeń majątkowych składanych przez radnych na 2 miesiące przed końcem kadencji.
 5. 5. Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2014r.
 6. 6. Uchwała w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Sobótce.
 7. 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garncarsko.
 8. 8. Uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Sobótka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015r.
 9. 9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. 10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. 11. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej.
 12. 12. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów.
 13. 13. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany mpzp gminy Sobótka dla terenu położonego w obrębie wsi Mirosławice.
 14. 14. Uchwała w sprawie zmiany mpzp miasta Sobótka w zakresie terenu działki nr 79 AM 14 położonego przy ul. Garncarskiej.
 15. 15. Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice (dz. 266 i 267).
 16. 16. Uchwała w sprawie zmiany mpzp obszaru działek nr 301/3, 301/4, 363/1, 369, 370, 371, 372, 373/1 położonych w obrębie wsi Sulistrowice.
 17. 17. Uchwała w sprawie zmiany mpzp gminy Sobótka w zakresie terenu położonego w obrębie wsi Sulistrowice  (dz. Nr 368, 363/2).
 18. 18. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie mpzp gminy Sobótka z wyłączeniem obszaru miasta.
 19. 19. Wolne wnioski i komunikaty.                                                                      

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

 

Uprzejmie informujemy, że z projektami  uchwał można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie www.bip.sobotka.pl w zakładce „Projekty uchwał”.

źródło: Urząd Miasta I Gminy Sobótka

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Skomentuj to

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *